Beleidsplan

Stichting Mamana is werkzaam op het terrein van de opbouw van de Molukken (Indonesië). Zij kiest er bewust voor om nauw samen te werken met andere organisaties en instellingen. Zo kan kennis, ervaring en expertise met elkaar gedeeld worden en kunnen hogere doelen bereikt worden.

Als organisatie in Nederland realiseert zij zich namelijk steeds meer dat haar doelstellingen het best haalbaar zijn via samenwerking. Mamana beschouwt samenwerking daarom als een voorwaarde voor succes.

Doelstellingen zijn haalbaar via samenwerking met een breed scala aan partners, zowel in Nederland als Indonesië. Door krachten te bundelen kunnen er goede resultaten worden geboekt. Samenwerking leidt tot duurzame oplossingen voor de Molukken

Stichting Mamana acht al bij haar oprichting de installatie van een platform in Nederland noodzakelijk: daartoe is samen met de SWPI (Stichting Welzijnsprojecten Indonesië), Muhabbat de Holland Participatie Groep voor Maluku (HPGM) in het leven geroepen.

Een platform voor deskundigen en organisaties zoals NGO’s en dorpsverenigingen (kumpulans) om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor specifieke onderwerpen betreffende de Molukken. Het is een open platform om duidelijke, transparante informatie te delen zodat kennis, expertise voor iedereen toegankelijk is.

Uitgangspunt is: iedere NGO behoudt zijn zelfstandigheid en identiteit;samen en toch apart (shared services).

Mamana, lees de HPGM, onderscheidt vier terreinen voor samenwerking tussen Molukse (hulp)organisaties

a. Uitwisseling van informatie/communicatie; samenwerking en standaardisatie
b. Samenwerking met betrekking tot de output; leveren van diensten aan een bepaalde doelgroep
c. Samenwerking met betrekking tot de input; gedeelde faciliteiten of het leveren van diensten aan elkaar
d. Gezamenlijke of gecoördineerde beleidsbeïnvloeding; advisering/lobby/politieke druk zowel in Nederland als Indonesië – m.n. de Molukken.

Aansluiten van HPGM op het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking en op het beleid van de Indonesische overheid, met name het beleid van de provincie Maluku zoals beschreven in ‘The Economic Accelaration Growth Program for Maluku’

Aansluiten van HPGM op het beleid van de Nederlandse- en Indonesische overheid, specifiek van de provincie Maluku door:

  • landbouwproductie door innovatie en toepassing van kennis te ondersteunen
  • lokale producenten toegang geven tot de internationale en regionale markten door ketenontwikkeling
  • goede en gevarieerde voeding beschikbaar maken voor armere bevolkingsgroepen met name voor moeder en kind door meer koopkracht, sociale voorzieningen en hogere voedselproductie
  • goed bestuur, good governance
%d bloggers liken dit: